افزایش تعداد منابع چاپی از سال 1397 تا سال 1398 به میزان 530 جلد کتاب .

 

استفاده از 500 جلد کتاب توسط دانشجویان در طی یکسال .

 

برگزاری نمایشگاه کتاب در اردیبهشت سال 1398 در دانشکده سرخه برگزار گردید و دانشجویان از کتاب های جدید خریداری شده توسط دانشکده دیدن نمودند .

 

شرکت در جلسات و کارگاههای برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی انجام گردید . 

 

 

گزارش عملکرد سال 1397 و 1398