آقای دکتر علی ولی نژادی 

مسئول کمیته تحقیقات 

شماره تماس : 33611587 - 023