نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

مستندات و فایل

وضعیت

موتورهای کاوش: معرفی انواع موتورهای کاوش و مقایسه قابلیت ها و ویژگی ها

دانشجویان و کتابداران

1400/04/03

ساعت 12-10

خانم خراسانی

مستندات

وبینار

آشنایی با open access journals
و mega journal

کتابداران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه

شنبه
1400/04/26
ساعت 12-10

خانم خراسانی

مستندات

وبینار

 آشنایی با موضوعات داغ، مقالات داغ،  research front و Trends

کتابداران و کارشناسان پزوهشی دانشگاه

چهارشنبه
1400/07/21
ساعت 12-10

خانم خراسانی

مستندات

وبینار

 طراحی پرسشنامه‌های الکترونیکی

دانشجویان
کتابداران
پنج شنبه
1400/08/06
ساعت 12-10

خانم خراسانی

مستندات / فیلم کارگاه

(پسورد:srcsemums)

وبینار

 آشنایی با  Web Of Science(WOS)

اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران

پنج شنبه
1400/09/25
ساعت 12-10
 
دکتر مومنی
خانم خراسانی

مستندات

وبینار

 

کارگاه های آموزشی 1400