کارگاه های سال 99

نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

مستندات و فایل

وضعیت

آشنایی با سامانه نوپا

کتابداران دانشگاه

3/12/99

ساعت 10-12

خانم کاشیان

خانم خراسانی

مستندات

وبینار