نام و نام خانوادگی :

فاطمه شکیبافر

رشته تحصیلی : پرستاری  مقطع تحصیلی : کارشناسی 

سمت اجرایی:

مسئول کتابخانه 

 

 تلفن: 33614811 - 023

نام و نام خانوادگی :

پرویز پهلوان 

رشته تحصیلی : اقتصاد مقطع تحصیلی : دیپلم

سمت اجرایی:

متصدی امور کتابخانه

 

 تلفن: 33614811 - 023

نام و نام خانوادگی :

فرحناز قوشچیان 

رشته تحصیلی : بازرگانی مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد 

سمت اجرایی:

متصدی امور کتابخانه

 

 

 تلفن: 33614811 - 023