نام و نام خانوادگی :

محبوبه خراسانی

رشته تحصیلی :علم اطلاعات و دانش شناسی

مقطع تحصیلی : دکتری

سمت اجرایی:

مسئول کتابخانه

ایمیل: m_khorasani@semums.ac.ir

 

 تلفن: 33614811 - 023

 

کارکنان کتابخانه