خانم مهندس قوچانی

مسئول فناوری اطلاعات دانشکده

 

 

 

واحد فناوری اطلاعات