آقای مهندس امیر کوچ پی ده

کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده

شماره تماس 33614751 - 023 

 

 

 

 

 

واحد فناوری اطلاعات