مدیر گروه 

آقای دکتر سیف ا.. علایی 

دکترای پرستاری 

شماره تماس 33614637 - 023

  اعضاء هیأت علمی

                                   آقای دکتر علی اصغر قدس 

                                   دکترای پرستاری

                                   شماره تماس 33614637 - 023

 

 

 

معرفی رشته کارشناسی هوشبری 

 

  سرفصل دروس    چارت تحصیلی 
  کارشناسی پیوسته هوشبری    کارشناسی هوشبری 
  کارشناسی ناپیوسته هوشبری    کارشناسی ناپیوسته هوشبری 

                                                                                                  برنامه استراتژیک گروه هوشبری

هوشبری