دکتر علیرضا محمدکریم

مرتبه علمی :استادیار

شماره تماس : 33611587 - 023

 

 

 

 

 

 

معرفی معاون پژوهشی