معرفی دوره کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت
 
 رشته فناوری اطلاعات سلامت به تربیت افراد کار آزموده ای می پردازد که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت که مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها و بازیابی اطلاعات، تحلیل شاخصهای بهداشتی، مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی نظام (HIT) و بکارگیری فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت را به عهده بگیرند و در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی گام بردارند. هم چنین با حفظ مستندات اطلاعات بهداشتی اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار و مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی  و نیز اطلاعات مورد نیاز کاربردهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف پزشکی تامین کنند. در این راستا به انجام پژوهش های کاربردی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بهداشت و درمان و مشارکت در طراحی و جمع آوری اطلاعات پژوهشی در این حوزه نیز همت می گمارد. در حال حاضر دانشکده علوم پیراپزشکی به تربیت و آموزش 114 دانشجوی در رشته فناوری اطلاعات سلامت مشغول می باشد.
 
 
 تعداد واحدهای درسی در این دوره 130 واحد است که به شرح زیر می باشد:
 
دروس عمومی 22 واحد
دروس اختصاصی اجباری 92 واحد
کارآموزی در عرصه 16 واحد
جمع واحدها 130 واحد
 
اهداف کلی کارآموزی در عرصه
 
به منظور ارتقاء كيفي در آموزش نيروي انساني پزشكي و كسب مهارتهاي لازم براي انجام خدمات مورد نياز جامعه و هرچه بيشتر جامعه نگر كردن برنامه هاي آموزشي برگزاري كارآموزي در عرصه در ترم آخر الزامي است. زمان كارآموزي در ساعات فعال بيمارستان و منحصرا در بخشهاي آموزشي با حضور مربیان کارآموزی صورت می يابد. در اين دوره دانشجو مطالب فراگرفته در دروس نظري و عملي را تمرين مي كند. 
 
 
نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی: (Role definition)
 
 
دانش آموختگان این دوره دارای نقش خدماتی، آموزشی، مدیریتی و پژوهشی می باشند.
 
 
وظایف حرفه ای دانش آموختگان: (Task Analysis)
 
    وظایف آموزشی
 
               الف- آموزش کارکنان مرتبط با بخش فن آوری اطلاعات سلامت
 
               ب- آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش فن آوری اطلاعات سلامت
 
    وظایف خدماتی
 
               الف- تحلیل و سازماندهی اطلاعات و کدگذاری اطلاعات پزشکی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها
 
               ب- کدگذاری مالی اطلاعات پزشکی (تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی) و تعیین مغایرت ها
 
               ج- تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی ( مرگ و میر، بیماری، مالی و ...) و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز
 
               د- ارائه اطلاعات پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی
 
               ه- اجرای مصوبات مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت
 
               ی- مشارکت در طراحی فرم های اطلاعات سلامت
 
    وظایف مدیریتی
                مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت
 
    وظایف پژوهشی
               الف- انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بهداشت و درمان
 
               ب- مشارکت در طراحی و جمع­آوری اطلاعات پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان