سیف ا.. علایی 

دکترای پرستاری 

مدیر گروه فوریت های پزشکی