مدیر گروه:  معصومه یدالهی

 

CV

 

مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت