سیف ا.. علایی 

دکترای پرستاری 

مدیر گروه اتاق عمل