مدیر گروه 

دکتر سیف ا.. علایی 

دکترای پرستاری 

شماره تماس 33614637 - 023

اعضاء هیأت علمی

مینا شایسته فر 

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

شماره تماس 33614637 - 023

 

 

 

معرفی رشته فوریت ها 

معرفی رشته فوریتهای پزشکی 

 

 

  سرفصل دروس    چارت تحصیلی 
  کاردانی فوریتهای پزشکی    کاردانی فوریتهای پزشکی
  کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی    کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی 

فوریت های پزشکی