مدیر گروه 

معصومه یدالهی 

کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوشناسی

شماره تماس 33614637 - 023

اعضاء هیأت علمی

دکتر مهدی کاهویی 

دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس 33611587 - 023

 

 

                                دکتر ملیحه صادقی

دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس 33611587 - 023

 

 

دکتر علی ولی نژادی  

دکتری مدیریت اطلاعات سلامت 

شماره تماس 33611587 - 023

 

 

دکتر شهربانو پهلوانی نژاد

دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس  33611587 - 023

 

  

دکتر فرزانه کرمانی 

دکتری انفورماتیک پزشکی

شماره تماس 33611587 - 023

 

 

 

معرفی رشته فناوری اطلاعات سلامت

معرفی رشته فناوری اطلاعات سلامت 

"برنامه راهبردی رشته فناوری اطلاعات سلامت"

  سرفصل دروس    چارت تحصیلی 
  فناوری اطلاعات سلامت (قدیم)   فناوری اطلاعات سلامت (قدیم) 
  فناوری اطلاعات سلامت (جدید)    فناوری اطلاعات سلامت (جدید) 

فناوری اطلاعات سلامت