شابكا  كد دوازده رقمی منحصر به فردی است که توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تك تك كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی تخصيص می يابد.

 

شابکا

شابکا