آقای ابوالقاسم صفا

مسئول روابط عمومی دانشکده

 

 

 

 

روابط عمومی