آقای ابوالقاسم صفا

مسئول روابط عمومی دانشکده

شماره تماس 33614632 - 023