دکتر پیمان حجازی

 

استادیار گروه فیزیک پزشکی

دکترا Medidal physics

 

 

 

 

 

 

رئیس دانشکده