آقای ابوالقاسم صفا

نماینده حراست در دبیرخانه محرمانه

شماره تماس 33614632 - 023