مدیر گروه 

معصومه یدالهی 

کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوشناسی

شماره تماس 33614637 - 023

اعضاء هیأت علمی 

دکتر خدیجه بامنشین 

دکتری فیزیک پزشکی

شماره تماس 33614637 - 023

 

 

معرفی رشته پرتوشناسی

معرفی رشته پرتوشناسی

 

 

  سرفصل دروس    چارت تحصیلی 
  کارشناسی پرتوشناسی   کارشناسی پرتوشناسی 
  کارشناسی ناپیوسته پرتوشناسی   کارشناسی ناپیوسته پرتوشناسی 

 

 

تکنولوژی پرتو شناسی