مدیر گروه 

دکتر سیف ا.. علایی 

دکترای پرستاری 

شماره تماس 33614637 - 023

اعضاء هیأت علمی

محدثه صفاری 

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

شماره تماس 33614637 - 023

 

 

 

 

 

معرفی رشته اتاق عمل 

معرفی رشته کارشناسی اتاق عمل 

معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

 

برنامه راهبردی گروه اتاق عمل و کوریکولوم جدید دوره کارشناسی پیوسته هوشبری

 

  سرفصل دروس    چارت تحصیلی 
  کارشناسی اتاق عمل    کارشناسی اتاق عمل 
  کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل    کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل 

تکنولوژی اتاق عمل