آدرس:

سمنان کیلومتر 10 جاده سمنان  دانشکده پیراپزشکی (سرخه)

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

کتابخانه

ایمیل:

m_khorasani@semums.ac.ir

 

 تلفن: 33614811 - 023

 

مسئول کتابخانه: محبوبه خراسانی 

فرم ارسال درخواست

 

تماس با ما