آدرس:

سمنان کیلومتر 10 جاده سمنان  دانشکده پیراپزشکی (سرخه)

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

کتابخانه

ایمیل:

https://sorkhehparamed.semums.ac.ir

 

 تلفن: 33614811 - 023

 

مسئول کتابخانه: فاطمه شکیبافر لیسانس پرستاری

 

تماس با ما