برنامه تقویم ترمی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

ایام هفته

تاریخ

توضیحات

سه شنبه لغایت یکشنبه

13/06/ 1400       لغایت  18/06/1400

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

20/06/1400

شروع کلاسها

شنبه لغایت دوشنبه

03/07/1400 لغایت 06/07/1400

حذف  و اضافه

شنبه لغایت سه شنبه

 

20/09/1400   لغایت 23/09/1400

 

حذف اضطراری

چهارشنبه

15/10/1400

پایان کلاسها

شنبه لغایت پنجشنبه

18/10/1400 لغایت 30/10/1400

زمان برگزاری امتحانات

دوشنبه لغایت چهارشنبه

20/10/1400 لغایت 20/11/1400

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی