معصومه یدالهی                                                                                                                           

تحصیلات:                     کارشناس ارشد رادیوبیولوژی

رتبه علمی:                   مربی

حوزه پژوهشی:

پست الکترونیک:             yadollahi.sbmu@gmail.com

رزومه:

 

محسن شجاع                                                                                                                         

تحصیلات:                     کارشناس ارشد رادیوبیولوژی

رتبه علمی:                   مربی

حوزه پژوهشی:

پست الکترونیک:              moh3n_sh_66semums.ac.ir

رزومه:

اعضای هیأت علمی گروه پرتوشناسی