سیف ا.. علایی 

تحصیلات : دکترای پرستاری 

رتبه علمی : استادیار 

حوزه های پژوهشی :

پست الکترونیکی : 

رزومه :

سکینه صیادجو

تحصیلات : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 

رتبه علمی : مربی

حوزه های پژوهشی :

پست الکترونیکی : 

رزومه :

 

منصوره شفائیان

تحصیلات : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 

رتبه علمی : مربی 

حوزه های پژوهشی :

پست الکترونیکی : 

رزومه :

 

مینا شایسته فر

تحصیلات : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 

رتبه علمی : استادیار 

حوزه های پژوهشی :

پست الکترونیکی : 

رزومه :

اعضای هیأت علمی گروه فوریت های پزشکی