اعضاء هیأت علمی دانشکده

اتاق عمل

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وابستگی

واحد محل خدمت

بخش وابسته

1

مینا

شایسته فر

آموزش پرستاری

first affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

2

سیف اله

علایی

مدیریت پرستاری بهداشت جامعه

first affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

مدیر گروه

3

علی اصغر

قدس

پرستاری

first affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

4

محدثه

صفاری

پرستاری مراقبتهای ویژه

first affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

پیراپزشکی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وابستگی

واحد محل خدمت

بخش وابسته

1

مهدی

کاهویی

مدیریت اطلاعات بهداشتی

first affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

2

علی

ولی نژادی

مدیریت اطلاعات بهداشتی

first affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

3

فرزانه 

کرمانی

انفورماتیک پزشکی

first affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

4

معصومه

یداللهی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتو

second affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

مدیر گروه

5

خدیجه 

بامنشین

فیزیک پزشکی

second affiliation

دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

 

اعضاء هیئت علمی و افراد جایگزین در دانشکده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

جایگزین

شماره تلفن

1

دکتر پیمان حجازی

رئیس دانشکده

33611587

دکتر مهدی کاهویی

33615773

2

دکتر مهدی کاهویی

معاون آموزشی

33611587

دکتر علی ولی نژادی

33611587

3

دکتر علی ولی نژادی

معاون پژوهشی

33611587

دکتر مهدی کاهویی

33611587

4

دکتر علی اصغر قدس

مدیر امور هیئت علمی

 

دیگر همکاران

33614637

5

دکتر سیف الله اعلایی

مدیر گروه

33614637

مینا شایسته فر

33614637

6

سکینه صیادجو

عضو هیئت علمی

33614637

دیگر همکاران

33614637

7

معصومه یداللهی

مدیر گروه

33614637

محسن شجاع

33614637

8

سهیلا سادات قضوی شریعت پناهی

مدرس

33614637

دیگر همکاران

33614637

9

مینا شایسته فر

عضو هیئت علمی

33614637

دیگر همکاران

33614637

10

منصوره شفائیان

مدرس

33614637

دیگر همکاران

33614637