اعضاء هیئت علمی و افراد جایگزین دانشکده پیراپزشکی سرخه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

جایگزین

شماره تلفن

1

دکتر پیمان حجازی

رئیس دانشکده

33611587

دکتر مهدی کاهویی

33615773

2

دکتر مهدی کاهویی

معاون آموزشی

33611587

دکتر علی ولی نژادی

33611587

3

دکتر علی ولی نژادی

معاون پژوهشی

33611587

دکتر مهدی کاهویی

33611587

4

دکتر علی اصغر قدس

مدیر امور هیئت علمی

 

دیگر همکاران

33614637

5

دکتر سیف الله اعلایی

مدیر گروه

33614637

مینا شایسته فر

33614637

7

محسن شجاع

عضو هیئت علمی

33614637

دیگر همکاران

33614637

8

سکینه صیادجو

عضو هیئت علمی

33614637

دیگر همکاران

33614637

9

معصومه یداللهی

مدیر گروه

33614637

محسن شجاع

33614637

10

سهیلا سادات قضوی شریعت پناهی

مدرس

33614637

دیگر همکاران

33614637

11

مینا شایسته فر

عضو هیئت علمی

33614637

دیگر همکاران

33614637

12

منصوره شفائیان

مدرس

33614637

دیگر همکاران

33614637

13

ملیحه صادقی

مدرس

33614637

دیگر همکاران

33614637

 

اعضای هیأت علمی