خانم میترا عبدوس 

مسئول اداره آموزش دانشکده 

شماره تماس: 33614776 - 023