معرفی اداره آموزش

 


کارکنان اداره آموزش دانشکده

 

خانم عبدس

مسئول واحد آموزش دانشکده

 

 

آقای مهندس کوچ پی ده  کارشناس واحد آموزش

 

 

 

 

 

 

شماره تماس: 02333611587