خریداری نرم افزار آذرسا در پاییز 1398

خریداری نرم افزار آذرسا در پاییز 1398

با توجه به راه اندازی کتابخانه دانشکده پیراپزشکی و نیاز ضروری کتابدار و دانشجویان به اطلاعات مریوط به کتاب ها و استفاده بهینه از منابع، نرم افزارتحت وب آذرسا خریداری و به زودی در کتابخانه دانشکده راه اندازی می شود . به منظور بهره برداری بهتراز این نرم افزار برای مراجعین کارگاههایی جهت آموزش و استفاده از این نرم افزار برگزار خواهد شد.

خریداری نرم افزار آذرسا در پاییز 1398

 

با توجه به راه اندازی کتابخانه دانشکده پیراپزشکی و نیاز ضروری کتابدار و دانشجویان به اطلاعات مریوط به کتاب ها و استفاده بهینه از منابع، نرم افزارتحت وب  آذرسا خریداری و به زودی در کتابخانه دانشکده راه اندازی می شود . به منظور بهره برداری بهتراز این نرم افزار برای مراجعین کارگاههایی جهت آموزش و استفاده از این نرم افزار برگزار خواهد شد.

کلمات کلیدی
آقای کوچ پی ده
تهیه کننده:

آقای کوچ پی ده